Regulamin BabyCap

REGULAMIN KONKURSU „BabyCap”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu z produktami „BabyCap” (dalej zwanego jako:

„Konkurs”) jest strona matkawygodna.pl (dalej zwana jako: „Organizator”)

2. Konkurs organizowany jest na zlecenie Capeypharma Sp. z o.o. Sp. K ul. Klaudyny 28 C
01-648 Warszawa, Polska (dalej zwanej jako: „Zleceniodawcą”).

3. Niniejszy regulamin (dalej zwany: „Regulamin”) określa zasady udziału w Konkursie, zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego przebiegiem i postępowania reklamacyjnego

4. Konkurs zostanie przeprowadzony na Fanpage i blogu matkawygodna.pl (dalej zwany jako; „Blog” i „Fanpage”) pod adresami: https://www.facebook.com/matkawygodnapl/ ; https://www.matkawygodna.pl

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Facebook.

6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Zasady udziału w Konkursie

1. Konkurs trwa od 20 lutego 2017r. do 28 lutego 2017 r. do godziny 23:59.

2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie czytelnicy matkawygodna.pl, którzy są pełnoletnimi osobami fizycznymi,

posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej zwane jako: „Uczestnicy”).

3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić następujące warunki:

a) posiadać swój profil na Facebooku założony zgodnie z regulaminem Facebooka

b) wykonać zadanie konkursowe, zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu,

c) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji konkursu,

d) zaakceptować treść niniejszego Regulaminu

e) powyższe warunki powinny zostać spełnione łącznie

f) powyższe warunki uznaje się za spełnione w momencie wzięcia udziału przez Uczestnika w Konkursie

§ 3. Przebieg Konkursu

1. Pierwszego dnia Konkursu, na Fanpage’u zostanie opublikowany post z zadaniem konkursowym dla czytelników matkawygodna.pl: odpowiedz za pomocą komentarza pod wpisem konkursowym na facebook’u lub blogu “Dlaczego Twoim zdaniem, dobrze uczyć dziecko higieny od najmłodszych lat?

2. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu komentarza, odpowiadającego/zgodnego z tematyką pytania.

3. Uczestnicy mogą zgłaszać Prace Konkursowe, w sposób opisany w ust. 1 powyżej do godziny 23:59 ostatniego dnia trwania konkursu, wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

4. Prace Konkursowe powinny być wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie uważanych za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie). Prace Konkursowe, które naruszają wyżej wymienione zasady nie będą brały udziału w Konkursie i będą na bieżąco usuwane z Fanpage’a.

5. Przesyłając na Konkurs Pracę Konkursową, w sposób wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu, Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Zleceniodawcy (każdemu z nich z osobna) nieodpłatnej licencji niewyłącznej na wykorzystanie Pracy Konkursowej na następujących zasadach: publikacja na Fanpage’u i blogu na okres: 3 lata, terytorium: Polska.

6. Wyniki konkursu z podaniem zwycięzców zostaną ogłoszone do dniu 5 marca 2017r.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców oraz nagrody

1. Prace Konkursowe zostaną poddane ocenie komisji konkursowej (dalej zwanej jako: „Komisja”), działającej w składzie: Magdalena Mrozek – autor matkawygodna.pl, w myśl najbardziej kreatywnych, ciekawych. 5 (słownie: pięcioro ) Uczestników, którzy nadeślą najciekawszą zdaniem Komisji prace konkursową (dalej zwanych jako: „Zwycięzcy”) , otrzyma nagrodę rzeczową w postaci: 3 x emolient ( emulsja do kąpieli, balsam do ciała, oraz krem specjalny) oraz 1 x płyn do higieny intymnej (dedykowany dla chłopca lub dziewczynki)

3. Zwycięzca, w terminie 5 (słownie: pięciu) dni po zakończeniu Konkursu, zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody poprzez post na Fanpage’u. Do wiadomości zostanie dołączona prośba o podanie adresu kontaktowego wraz z adresem zamieszkania, na który zostanie wysłana nagroda.

4. Zwycięzca powinien w terminie 3 (słownie: trzech) dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, przesłać Organizatorowi swoje imię i nazwisko oraz adres, na który zostanie wysłana nagroda. Jeżeli Zwycięzca nie uczyni tego we wskazanym terminie, nagroda rzeczowa pozostają w dyspozycji Organizatora, który może je przyznać Uczestnikowi, który zgłosił na Konkurs kolejną najciekawszą – w ocenie Komisji – Pracę

Konkursową, po Pracach Konkursowych Zwycięzców.

6. Nagrodę do zwycięzcy konkursu wysyła zleceniodawca konkursu Capeypharma Sp. z o.o. Sp. K
ul. Klaudyny 28 , 01-648 Warszawaw ciągu 21 dni, od daty przesłania przez zwycięzcę danych kontaktowych, w tym adresu do wysyłki.

§ 5. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest organizator.

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.

1182 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, w celu przeprowadzenia Konkursu. Na

podstawie art. 31 ust. 1 Ustawy organizator, jako administrator danych,

powierzył zleceniodawcy, przetwarzanie danych osobowych Uczestników, na

potrzeby przeprowadzenia Konkursu, oraz dostarczenia nagród.

3. W przypadku zwycięstwa, Uczestnik zostanie poproszony o przekazanie do Organizatora następujących danych: imienia, nazwiska, pełnego adresu zamieszkania, które zostaną wykorzystane w celu wydania nagród.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zrealizowania Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 6. Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontaktwygodna@gmail.com przez cały czas trwania danego Konkursu oraz w terminie 30 dni po zakończeniu Konkursu.

2. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza innych uprawnień przysługujących Uczestnikom na mocy przepisów prawa, w szczególności przepisów kodeksu cywilnego.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty wysłania reklamacji w sposób określony w ust. 1 powyżej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres, z którego została wysłana reklamacja.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na blogu matkawygodna.pl przez cały czas trwania Konkursu.

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora i Wykonawcy regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.

Komentarze