Regulamin Konkursu

  1. REGULAMIN KONKURSU

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu  (dalej zwanego jako:

„Konkurs”) jest strona matkawygodna.pl (dalej zwana jako: „Organizator”)

2. Konkurs organizowany jest na zlecenie Grenopl ,(POLSKA)(dalej zwanej jako: „Zleceniodawcą”).

3. Niniejszy regulamin (dalej zwany: „Regulamin”) określa zasady udziału w Konkursie, zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego przebiegiem i postępowania reklamacyjnego

4. Konkurs zostanie przeprowadzony na Fanpage matkawygodna.pl (dalej zwany jako; „Fanpage”) pod adresami: https://www.facebook.com/matkawygodnapl/

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Facebook.

6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Zasady udziału w Konkursie

1. Konkurs trwa w przedziale czasowym wyznaczonym w poście konkursowym na fb.

2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie czytelnicy matkawygodna.pl, którzy są pełnoletnimi osobami fizycznymi, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej zwane jako: „Uczestnicy”).

3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić następujące warunki:

a) posiadać swój profil na Facebooku założony zgodnie z regulaminem Facebooka

b) wykonać zadanie konkursowe, zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu,

c) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji konkursu  Polityka Prywatności

d) zaakceptować treść niniejszego Regulaminu

e) powyższe warunki powinny zostać spełnione łącznie

f) powyższe warunki uznaje się za spełnione w momencie wzięcia udziału przez Uczestnika w Konkursie

§ 3. Przebieg Konkursu

1. Pierwszego dnia Konkursu, na Fanpage’u zostanie opublikowany post z zadaniem konkursowym dla czytelników matkawygodna.pl: odpowiedz za pomocą komentarza (zdjęcia) pod wpisem konkursowym na Facebooku. 

2. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu jednego! zdjęcia, odpowiadającego/zgodnego z tematyką pytania.

3. Uczestnicy mogą zgłaszać Prace Konkursowe, w sposób opisany w ust. 1 powyżej do północy ostatniego dnia trwania konkursu, wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

4. Prace Konkursowe powinny być wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie uważanych za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie). Prace Konkursowe, które naruszają wyżej wymienione zasady nie będą brały udziału w Konkursie i będą na bieżąco usuwane z Fanpage’a.

5. Przesyłając na Konkurs Pracę Konkursową, w sposób wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu, Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Zleceniodawcy (każdemu z nich z osobna) nieodpłatnej licencji niewyłącznej na wykorzystanie Pracy Konkursowej na następujących zasadach: publikacja na Fanpage’u i blogu na okres: 1 roku, terytorium: Polska.

6. Wyniki konkursu z podaniem zwycięzców zostaną ogłoszone do dnia 23.11.2019

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców oraz nagrody

1. Prace Konkursowe zostaną poddane ocenie komisji konkursowej (dalej zwanej jako: „Komisja”), działającej w składzie: Magdalena Mrozek – autor matkawygodna.pl, w myśl najbardziej kreatywnej, ciekawej.  (słownie: troje ) Uczestników, którzy nadeślą najciekawszą zdaniem Komisji prace konkursową (dalej zwanych jako: „Zwycięzcy”) , otrzyma nagrodę rzeczową w postaci: zestawu ręczników od producenta Grenopl

3. Zwycięzca, w terminie 1 (słownie: jednego) dni po zakończeniu Konkursu, zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody poprzez post na Fanpage’u. Do wiadomości zostanie dołączona prośba o podanie adresu kontaktowego wraz z adresem zamieszkania i numerem telefonu dla kuriera, na który zostanie wysłana nagroda.

4. Zwycięzca powinien w terminie 3 (słownie: trzech) dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, przesłać Organizatorowi swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu, na który zostanie wysłana nagroda. Jeżeli Zwycięzca nie uczyni tego we wskazanym terminie, nagroda rzeczowa pozostają w dyspozycji Organizatora, który może je przyznać Uczestnikowi, który zgłosił na Konkurs kolejną najciekawszą – w ocenie Komisji – pracę konkursową, po pracy konkursowej zwycięzcy.

6. Nagrodę do zwycięzcy konkursu wysyła zleceniodawca konkursu Grenopl , w ciągu 21 dni, od daty przesłania przez zwycięzcę danych kontaktowych, w tym adresu do wysyłki.

§ 5. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest organizator.

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, w celu przeprowadzenia Konkursu. Na podstawie art. 31 ust. 1 Ustawy organizator, jako administrator danych, powierzył zleceniodawcy, przetwarzanie danych osobowych Uczestników, na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, oraz dostarczenia nagród.  Polityka Prywatności

3. W przypadku zwycięstwa, Uczestnik zostanie poproszony o przekazanie do Organizatora następujących danych: imienia, nazwiska, pełnego adresu zamieszkania, numeru telefonu, które zostaną wykorzystane w celu wydania nagród, to jest nadania przesyłki.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zrealizowania Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  Polityka Prywatności

§ 6. Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontaktwygodna@gmail.com przez cały czas trwania danego Konkursu oraz w terminie 30 dni po zakończeniu Konkursu.

2. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza innych uprawnień przysługujących Uczestnikom na mocy przepisów prawa, w szczególności przepisów kodeksu cywilnego.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty wysłania reklamacji w sposób określony w ust. 1 powyżej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres, z którego została wysłana reklamacja.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na blogu matkawygodna.pl przez cały czas trwania Konkursu.

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora i Wykonawcy regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.

Komentarze